ตัวชี้วัดย่อย : จุดความร้อนสะสม-ทั้งประเทศ (SOE64)